Home VVRLJ Statuten VVRLJ

Statuten VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

C O N C E P T

Heden,

verschenen voor mij,

 

De comparanten verklaarden:

een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.

 

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) en is gevestigd op de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot.

 

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel individueel uitgezonden geweest en behoort of behoorde tot het Regiment Limburgse Jagers.
 2. De vereniging geeft op de navolgende wijze invulling aan haar doelstelling:
  1. De vereniging voert uit het beleid zoals dit is vastgelegd in het “Beleid Regiment Limburgse Jagers aangaande haar veteranen”.
  2. De vereniging laat zich leiden door de beleidsregels zoals deze zijn uitgevaardigd door het Ministerie van Defensie, de Stichting Veteranen Instituut en de Stichting Veteranen Platform.
  3. De vereniging is randvoorwaardelijk bij de organisatie van reünieactiviteiten.
  4. De vereniging biedt een deel van de nulde-lijns zorg aan haar veteranen en hun achterban. Dit doet zij door allereerst actief haar veteranen te vinden, binden en te betrekken bij de vereniging. Bij onderkende problemen geleidt de vereniging hen in voorkomend geval door naar de aangewezen hulpinstanties.
  5. In voorkomend geval kan/zal zij op verzoek bijdragen aan het organiseren van de herdenking en/of bijwonen van de herdenking van omgekomen of gesneuvelde militairen en veteranen.,
  6. De vereniging participeert in het blad “De Limburgse Jager”.
 3. Definitie Veteraan.
  1. Onder veteranen worden verstaan (bron handboek veteraan 2008):
   1. Gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties.
   2. Gewezen militairen die bij vredesmissies betrokken zijn geweest, zowel binnen als buiten het verband van de Verenigde Naties (VN).
  2. Onder veteranen worden tevens verstaan de veteranen waarvan de status volgens nieuwe definities worden vastgesteld en mits deze definities een wettelijke basis hebben.

 

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, leden van het Bestuur (B), afgevaardigden (in de Ledenraad) en ereleden. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone, de afgevaardigden en de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 2. Lid van de vereniging kunnen worden:
  1. Al diegenen die voldoen aan het gestelde in art 2 lid 1
  2. Al diegenen die met een eenheid van het Regiment Limburgse Jagers uitgezonden zijn geweest.
 3. Het B en/of Ledenraad kan de toegang als lid weigeren vanwege zwaarwegende redenen. Ingeval van afwijzing door het B kan de Ledenraad alsnog tot toewijzing van het lidmaatschap besluiten.
 4. Bij het lidmaatschap van de veteraan worden ook de partners en de achterban van veteranen betrokken
 5. Ingeval van overlijden van het lid kan de partner het lidmaatschap van de veteraan voortzetten.
 6. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

 

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

 

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk gedaan te worden en is gericht aan het B. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen geschieden tegen het einde van het boekjaar met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 3. De opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het B en wel schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken en de reden van het besluit.
 4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging geschied door het bestuur en wel schriftelijk met redenen omkleed.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 7. De betrokkene (artikel 6 lid 3 en 5) is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Ledenraad. De Ledenraad beslist als dan met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het B als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimum omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit subsidies, bijdragen uit voor dit doel beschikbare fondsen, bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten en schenkingen en andere baten.
 2. De leden zijn contributie verschuldigd aan de vereniging. Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het B en de Ledenraad. Ereleden zijn in principe vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Per activiteit / reünie kan een eigen bijdrage gevraagd worden.
 4. VVRLJ is gelieerd aan het Regiment Limburgse Jagers (RLJ) en aan de Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ).

 

BESTUUR EN LEDENRAAD

Artikel 9

 1. Het Bestuur (B) bestaat uit ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. Een bestuurder met aantoonbare uitzendervaring wordt door de SRLJ aangewezen en heeft (“QQ”  of qualitata qua) in dit bestuur een kwaliteitszetel.
 3. De overige bestuurders worden gekozen door de Ledenraad.
 4. De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Regimentsadjudant en de Regimentskapitein (Hoofd S1 42 BLJ) zijn vaste adviseurs van het B.
 5. De Ledenraad wordt gevormd door twee vertegenwoordigers per Missieverband uitgezonden RLJ eenheden.
 6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Ledenraad worden geschorst en/of ontslagen. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Ledenraad te verantwoorden. In geval van schorsing of ontslag moet het besluit van de Ledenraad binnen drie maanden met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen ondersteund worden.
 7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het B op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 8. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig B blijft bestuursbevoegd.
 9. Het B kan tot de instelling komen van een DAGELIJKS BESTUUR (DB) mits de bevoegdheden van het DB in een reglement zijn vastgelegd.

 

Artikel 10

 1. Het B is belast met het besturen van de vereniging. Het B kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan in te stellen commissies.
 2. Het B is, met in achtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Daarnaast is het B mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Het B legt verantwoording af aan de Ledenraad voor genomen besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.

 

Artikel 11

 1. Het B vertegenwoordigt de vereniging in rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter samen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris samen met de penningmeester.
 3. Het B kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

Tenminste eenmaal jaarlijks komen B en Ledenraad in vergadering bijeen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden, het B en de leden van de Ledenraad, alsmede degenen, die daartoe door het B en/of de Ledenraad zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van B en Ledenraad. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 2. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet, of bij deze statuten, geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het B of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 1. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

 

Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
 3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kascontrolecommissie (KCC) van ten minste twee leden.
 4. Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de KCC. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 

Artikel 16

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het B / de Ledenraad zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vierde gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door mededeling aan de leden op een termijn van ten minste dertig dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

MISSIEVERBANDEN

Artikel 17

 1. De in artikel 9 lid 5 genoemde eenheden vormen een missieverband.
 2. De structuur van het missieverband wordt bepaald door de missieverbanden zelf. Evenwel dient er binnen een missieverband een kern van leden te zijn die coördinerend optreden.
 3. Elk missieverband stelt tweevertegenwoordigers aan die zitting hebbent in de Ledenraad en daarmee het missieverband vertegenwoordigen.
 4. Naast bedoelde missieverbanden in lid 1 van dit artikel zal er ook een missieverband zijn voor veteranen die Individueel Uitgezonden zijn.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, derhalve van het B en de Ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de leden van B en Ledenraad is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 1. De leden van het B zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingen register.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het B.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 1. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 5 van artikel 18 vermelde register.
 2. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening.

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

REGLEMENTEN

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

 

SLOTBEPALINGEN

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te ………… op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij, notaris, aan de comparanten is opgegeven en toegelicht, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

 

Meest gelezen